Xenarc 7" touschreen breakdown pictures?

Printable View